บุคคลผู้มีชื่อเสียงทางพัฒนาสังคม-ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน : นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของสภาวิจัยแห่งชาติ

เกิดเมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม 2488 ที่จังหวัดตรัง เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวน 7 คนของนายยงจินต์ แล นางจุ้ยหิ้น ยกส้าน เจ้าศึกษาชั้นประถมที่โรงเรียนอนุกูลสตรีและมัธยมต้นจากโรงเรียนวิเชียรมาตุจังหวัดตรัง เข้าศึกษาต่อมัธยมตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากรุงเทพฯ ในระหว่างปี 2504-2506 ต่อจากนั้นสอบเข้าเรียนในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ระหว่างปี 2506-2507 จากนั้นได้รับทุนจากรัฐบาลไปศึกษาณประเทศอังกฤษในอิมพิเรียลคอลเลจมหาวิทยาลัยลอนดอนศึกษาระดับปริญยาโทด้วยทุนของรัฐบาลด้านทัศนาสตร์ประยุกต์ในมหาวิทยาลัยเดียวกันนี้กลับมารับราชการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตรปี 2513

ตั้งแต่ปี 2517-2521 ได้รับทุนรัฐบาลไปศึกษาที่สหรัฐอเมริกาจนจบปริญญาเอกด้านฟิสิกส์ของของแข็งภาคทฤษฎีในมหาวิทยาลัยแคลิฟอรืเนียที่ริเวอร์ไซด์จากนั้นก็กลับมารับราชการตามเดิมในภาควิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒประสานมิตร

ในปีพ.ศ. 2528 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์จากนั้นรับตำแหน่งเป็นคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ในปี 2530 -2532 และเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ในปี 2536 – 2538 เป็นเมธีวิจัยอาวุโสของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติระหว่างปี 2539 – 2542

ขณะที่เป็นอาจารย์สอนก็ทำงานวิจัยและได้รับทุนฝึกอบรมเรื่องต่างๆหลายครั้งมีผลงานวิจัยดีเด่นได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำระดับโลกได้รับทุนวิจัยจากสถาบันและองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งจากสภาวิจัยแห่งชาติมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการนานาชาติสาขาฟิสิกส์ทฤษฏีด้านสภาพนำยิ่งยวดได้รับเชิญไปเป็นนักวิจัยณสภาบันวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎีทริเอสเตประเทศอิตาลีได้รับทุนวิจัยจากสภาวิจัยวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศแคนาดาไปวิจัยและเป็นศาสตราจารย์พิเศษช่วยสอนณมหาวิทยาลัยวอเตอร์ลูประเทสแคนาดาติดต่อกันเป็นประจำ

ในปีพ.ศ. 2524 ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์จากสภาวิจัยแห่งชาติปีพ.ศ. 2530 ได้รับรางวัลนับวิจัยดีเด่นแห่งชาติจากสภาวิจัยแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งและในปีเดียวกันนี้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน มีผลงานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารต่างประเทศถึง 37 เรื่องได้รับการยอมรับเข้าเป็นสมาชิกในวงวิชาการในต่างประเทศเช่น

- Senior Associate of the Abdus Sulam International Centre for

Theoretical Physics, Trieste Italy

- Member of the New York Academy of science, New York, U.S.A

- Associate of the Royal College of Science, England

ปัจจุบัน ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ดำรงตำแหน่งศาสตราจารยระดับ 11 ได้อุทิศตนในการบริหารด้านวิชาการไม่แต่เฉพาะด้านการสอนการให้ความรู้และร่วมวิจัยแก่หน่วยงานละองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศแต่ยังได้ให้ความร่วมมือทางวิขาการโดยเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบันเขียนบทความทางวิชาการในวารสารสารคดีจัตุรัสวิทยาจารย์และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันทั้งยังเคยเป็นหัวหน้าทีมนำนักเรียนไทยไปแจ่งขันฟิสิกส์โลิมปิกที่สหรัฐอเมริกาและจีนในปี 2536 และ 2537

แม้จะอุทิศเวลาให้แก่งานวิจัยมีผลงานวิจัยที่ลงพิมพ์ในวารสารต่างประเทศถึง 37 เรื่องต้องเดินทางไปมาต่างประเทศเกี่ยวกับงานด้านวิทยาศาสตร์อยู่เสมอๆแต่ ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน ก็สงวนเวลาส่วนหนึ่งไว้สำหรับกลับมาเยี่ยมบ้านเกิดที่เมืองตรังอย่างสม่ำเสมอ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>