ประวัติ-เมืองปลายด่านสมัยกรุงธนบุรี

๒.๖ เมืองปลายด่านสมัยกรุงธนบุรี

เมื่อกรุงธนบุรีเป็นเมืองหลวงแล้วอำนาจของเมืองนครศรีธรรมราชก็ถูกลดลงกว่าเดิม ทางราชธานีได้มอบหมายให้เจ้านครศรีฯ (หนู) ปกครองแต่เพียงบริเวณหัวเมืองเท่านั้น เพราะได้โปรดเกล้าฯ ยกเมืองขึ้นของเมืองนครศรีธรรมราชเมืองอื่น ๆ คือ ไชยา พัทลุง ถลาง ชุมพร มาขึ้นตรงต่อกรุงธนบุรีในปี พ.ศ. ๒๓๑๙ และให้แยกเมืองสงขลาออกจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. ๒๓๒๐ หัวเมืองนครศรีธรรมราชในครั้งนั้นจึงมีแต่เมืองตรังและเมืองท่าทอง ซึ่งเป็นเมืองท่าฝั่งทะเลทางตะวันออกและชายฝั่งทะเลตะวันออกเท่านั้น

เนื่องด้วยสมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เมืองตรังจึงยังคงเป็นเมืองบริวารของเมืองนครศรีธรรมราช

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>