โครงการอบรมผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชน

29 เมษายน 2554 นายสิทธิ หลีกภัย เลขานุการนายกอบจ.ตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด “โครงการอบรมผู้ดูแลเด็กพิการในชุมชน”ซึ่งอบจ.ตรังได้สนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง จัดขึ้น ที่โรงแรมวัฒนาพาร์ค โดยมีครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วทั้งจ.ตรังและ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) รวมทั้งหมด 80 คน มาเข้าร่วมการอบรม

กระทรวงศึกษาธิการได้แบ่ง เด็กพิการออกเป็น 9 ประเภท ได้แก่ 1 บุคคลที่บกพร่องทางการเห็น 2 บุคคลที่บกพร่องทางการได้ยิน 3 บุคคลที่บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ 4 บุคคลที่บกพร่องทางสติปัญญา 5 บุคคลที่บกพร่องทางการพูดและภาษา 6 บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและอารมณ์ 7บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ 8 บุคคลออทิสติก และ 9 บุคคลพิการซ้ำซ้อน โดยเด็กพิการแต่ละประเภทย่อมต้องการความช่วยเหลือที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ดูแลเด็กต้องเข้าใจสภาพของเด็กแต่ละคนเพื่อจะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง

อบจ.ตรัง โดยการนำของนายกิจ หลีกภัย นายกอบจ.ตรัง เป็น 1 ใน 8 ของอบจ.ทั้ง 75 แห่งทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล“องค์การบริหารส่วนจังหวัดดีเด่นด้านการจัดสวัสดิการสำหรับคนพิการ” เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น “วันคนพิการสากล”เนื่องจากได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าอบจ.ตรังได้ให้ความสำคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดตรังรวมทั้งคนพิการ   

You may also like...