คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอ.ตรัง เปิดค่ายอบรมยุวสถาปนิก 2554

ข่าวดี!!! สำหรับนักเรียนม.ปลายที่มีความใฝ่ฝันอยากเป็นสถาปนิก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดโครงการค่ายยุวสถาสปนิก PSU Trang Youth Architect Camp 2011 ในวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน ในการเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต โดยเปิดให้เรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม โดยทีมงานนิสิตสถาปัตย์รุ่นพี่ที่มีประสบการณ์ในการติวน้อง…เข้าสถาปัตย์ ร่วมรับฟังประสบการณ์ตรงในการทำงานสถาปัตยกรรม จากสถาปนิกชื่อดังของประเทศ และร่วมกิจกรรมสนุกสนานที่ให้สาระความรู้เต็มอิ่ม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักศึกษาสถาปัตย์ และเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต

 

โครงการค่ายยุวสถาปนิก

PSU TRANG YOUTH ARCHITECT CAMP 2011

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้ดำเนินโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมีแผนจะเปิดรับนักศึกษารุ่นที่ 1 ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 60 คน โดยนักเรียนกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มนักเรียนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ที่สนใจศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรม อย่างไรก็ดี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและการศึกษาในสาชาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่ชัดเจนมากนัก ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงมีโครงการค่ายยุวสถาปนิกให้กับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพสถาปนิกและการศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น

โดยโครงการค่ายยุวสถาปนิกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 เป็นเวลา 3 วัน นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง การเตรียมพร้อมสำหรับการสอบความถนัดด้านสถาปัตยกรรม จากทีมงานนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรับฟังและสอบถามถึงประสบการณ์การทำงานในวิชาชีพสถาปนิกจากสถาปนิกที่มีชื่อเสียง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสถาปนิกที่ดีในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการเรียนการสอนในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2) เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการทำงานในวิชาชีพสถาปนิก

3) เพื่อให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

1) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2553 และจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2555

2) เป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด

3) มีระดับคะแนนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 2.50

4) เป็นผู้ที่สนใจศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์

5) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย

 

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่สนใจศึกษาในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 120 คน

 

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 3 วัน ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

 

ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสียค่าธรรมเนียมคนละ 300 บาท

 

สิ่งที่โครงการเตรียมให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1) เอกสารเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม (PAT 4)

2) เอกสารความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและการประกอบวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม

3) กระเป๋าผ้าสำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเขียน

4) ที่พักในหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเวลา 2 คืน

5) อาหารเช้า กลางวัน และเย็น ตลอดระยะเวลาของโครงการ

6) ยานพาหนะสำหรับเดินทางในจังหวัดตรัง ตลอดระยะเวลาของโครงการ

 

กำหนดการสำคัญในการรับสมัคร

ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

www.trang.psu.ac.th

โรงเรียนต้นสังกัดยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมชำระเงิน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

จัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2554

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณณิชนันทน์ ณ พัทลุง โทร 0-7520-1731, มือถือ 088-1785386

Email: nitchanan.n@psu.ac.th

คุณ อัจฉราวรรณ ช่วยเนียม โทร 0-7520-1710, มือถือ 081-5403442

Email: acharawan.c@psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ที่อยู่ เลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

โทรศัพท์ 0-7520-1710 โทรสาร 0-7520-1711

Website: www.trang.psu.ac.th

 

———————————————————-

ติดต่อกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอ. ตรังได้ทางเฟซบุ๊ค

FB : http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100002109398268

You may also like...