จังหวัดตรังเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี

ที่ทำการกลุ่มผ้าทอนาหมื่นศรี หมู่ ๘ บ้านควนสวรรค์ อ.นาโยง จ.ตรัง นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี และมอบเกียรติบัตรประกาศดาว OTOP จำนวน ๑๒ ผลิตภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี บ้านควนสวรรค์ ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ได้ดำเนินการเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๓ จังหวัดได้อนุมัติงบประมาณตามโครงการแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ รวม ๑๐ กิจกรรม และ ๑ ใน ๑๐ ของกิจกรรม เป็นการดำเนินกิจกรรมพัฒนากลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี เป็นเงิน ๘๙๐,๘๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) โดยรายละเอียดของกิจกรรมดังกล่าวมีการดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม อนุรักษ์ ธำรงรักษาและฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมผ้าทอพื้นบ้านที่กำลังจะสูญหายไปตามกาลเวลา ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และสืบทอดเจตนารมณ์ไว้เป็นสมบัติของลูกหลานต่อไป

———————————————————-

วันที่ 12 ธันวาคม 2553

ที่มา

ณัฐนันท์ พีรเมธาวงศ์

http://www.trang.go.th/tr/file/star_news1.php?N_ID=385

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดตรัง 92000

โทร. (075) 218516 สป.มท.72329

อีเมล์ : trang@moi.go.th , trang_prov@yahoo.com

You may also like...