Articles Comments

http://www.iamtrang.com » แหล่งมรดกธรรมชาติ » น้ำตกลำปลอก

น้ำตกลำปลอก

ต่อไปจากทางแยกน้ำตกไพรสวรรค์ ไม่ต่ำกว่า 10 กิโลเมตร จะมีทางเข้าสู่น้ำตกลำปลอก เป็นน้ำตกบนเขาสูง อยู่ในตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน  คุณค่าของน้ำตกลำปลอกมิใช่เพียงความงามตามธรรมชาติเท่านั้น บริเวณน้ำตกแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งโครงการโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และยังมีฝายทดน้ำคลองลำปลอกของการชลประทาน ที่เอื้ออำนวยประโยชน์แก่หมู่บ้านใกล้เคียง ก่อนจะไหลลงสู่คลองปะเหลียน

Comments

comments

Filed under: แหล่งมรดกธรรมชาติ

Leave a Reply