ปูนขาว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปูนขาว

ผู้ผลิต : กลุ่มอาชีพทำปูนขาว

สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.นาโยงใต้  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7524-2290

ประวัติความเป็นมา : ปูนขาวทำการผลิตกันมากกวา  50  ปี  เดิมต่างคนต่างทำทำเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือน  ต่อมาได้มีการรวมกลุ่มผลิตโดยตั้งคณะกรรมการดำเนินการ  1  คณะ  15  คน  สมาชิก  32  คน  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น

ลักษณะการใช้งาน : ใช้บำบัดน้ำเสีย, ฆ่าเชื้อโรคในบ่อกุ้ง, ใช้ในการก่อสร้าง, ดับกลิ่นจำหน่าย

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม  ตามใบสั่งและจังหวัดใกล้เคียง

ราคาที่จำหน่าย : กิโลละ  12  บาท  บรรจุถุงละ  10  กิโล  หรือตามสั่ง

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>