ปลากระเบนตากแห้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ปลากระเบนตากแห้ง

ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มแม่บ้านบ้านพระม่วง

สถานที่ : 186  หมู่ที่  4  ต.นาเกลือ  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7520-7920

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรบ้านพระม่วงส่วนใหญ่มีอาชีพประมงชายฝั่ง  เพราะพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ติดทะเล  จากการประกอบอาชีพการประมง  ทำให้ปลาที่ติดมากับอวนซึ่งไม่ค่อยมีราคามีจำนวนมาก  ทางหมู่บ้านจึงจัดให้มีการรวมกลุ่มแม่บ้าน  ซึ่งมีเวลาว่างมาก  เพราะขาดอาชีพเสริม  จึงได้จัดทำปลากระเบนตากแห้งจำหน่ายในหมู่บ้านใกล้เคียงและได้ผลอยู่ในขณะนี้

ลักษณะการใช้งาน : ใช้บริโภค

สถานที่จำหน่าย : ภายในหมู่บ้าน/ตลาดนัด

ราคาที่จำหน่าย : 20  บาท/ถุง

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>