ผ้าทอบ่อหรั่ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอบ่อหรั่ง

ผู้ผลิต : กลุ่มทอผ้าบ้านบ่อหรั่ง 

สถานที่ : หมู่ที่  8  ต.บางดี  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มทอผ้าบ่อหรั่ง  ก่อตั้งเมื่อปี 2541  โดยนายอำพร   สิทธิชัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.บางดี  30,000  บาท  ส่งสมาชิกไปเรียนการทอผ้าจากกลุ่มทอผ้าบ้านไสบ่อจำนวน  2  คน  แล้วมาฝึกสอนเพื่อนบ้าน

ลักษณะการใช้งาน : ใช้ตัดเย็บเสื้อผ้าในรูปแบบต่าง ๆ

สถานที่จำหน่าย : จำหน่ายที่กลุ่ม

ราคาที่จำหน่าย : มีหลากหลายราคา  ตั้งแต่  150 – 500  บาท/ชิ้น

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>