ยาดม ยาหม่อง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ยาดม  ยาหม่อง

ผู้ผลิต : กลุ่มผลิตยาดม  ยาหม่อง       

สถานที่ : 32  หมู่ที่  6  ต.เขาปูน  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7527-1589

ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งเมื่อวันที่  12 เมษายน  2543  สมาชิกก่อตั้ง  20  คน  ปัจจุบันมีสมาชิก  27  คน  เพื่อสร้างงาน  สร้างรายได้แก่ราษฎรในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง  และกองทุนหมู่บ้าน

ลักษณะการใช้งาน : ใช้เป็นของที่ระลึกในงานต่าง ๆ แก้ลมวิงเวียน

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม  (องค์การบริหารส่วนตำบลเขาปูน)  งานเทศกาลต่าง ๆ และตามสั่ง

ราคาที่จำหน่าย : ยาดม  ขายปลีกหลอดละ  2  บาท  ขายส่ง  หลอดละ  1.80  บาท
                              ยาหม่อง  ขายปลีกตลับละ  3  บาท  ขายส่ง  ตลับละ  2  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>