จากก้านจาก (เสวียนหม้อ)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : จากก้านจาก  (เสวียนหม้อ)

ผู้ผลิต : นางแมบ   ดาบทอง 
  
สถานที่ : หมู่ที่  4  ต.คลองชีล้อม  อ.กันตัง  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : เกิดจากความคิดของคนในหมู่บ้านที่ต้องการนำก้านจากที่เหลือใช้มาผลิตเป็นงานฝีมือ  ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้  จึงได้เกิดการรวมกลุ่มกันจัดทำผลิตภัณฑ์จากก้านจากขึ้น  ซึ่งเรียกว่าเฉวียนหม้อ  ใช้สำหรับรองหม้อ

ลักษณะการใช้งาน : งานหัตถกรรม

สถานที่จำหน่าย : ตลาดสดเทศบาลเมืองกันตัง, ตลาดนัด

ราคาที่จำหน่าย : 15 – 20  บาทต่อชิ้น

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>