ก้านธูปฤาษี

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ก้านธูปฤาษี

ผู้ผลิต : กลุ่มจักสานบ้านตลาดใหม่ 
  
สถานที่ : 70  หมู่ที่  3  ต.บางเป้า  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1919

ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากในท้องถิ่นมีวัตถุดิบต้นก้านธูปฤาษีเป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันเพื่อดัดแปลงต้นก้านธูปฤาษีเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น  กระเป๋า  ตะกร้า  หมวก  ของที่ระลึก  ฯลฯ  โดยใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน  จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อจัดซื้อจักรเย็บผลิตภัณฑ์และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน พร้อมทั้งฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพของสินค้าจนดำเนินการมาถึงปัจจุบัน

ลักษณะการใช้งาน : เป็นงานฝีมือใช้ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่มฯ  และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมืองจังหวัดตรัง 

ราคาที่จำหน่าย : ตั้งแต่  20 – 500  บาท  (ราคาขึ้นอยู่กับชนิดของสินค้า)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>