จักสานใบเตย

ชื่อผลิตภัณฑ์ : จักสานใบเตย

ผู้ผลิต : สมาชิกกลุ่มสตรีบ้านควนตุ้งกู 
   
สถานที่ : 103  หมู่ที่  3  ต.บางสัก  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7520-9316

ประวัติความเป็นมา : ด้วยสภาพพื้นที่บ้านควนตุ้งกู  หมู่ที่  3  เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ  ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพทำสวนยางพาราและการประมง  หลังจากประกอบอาชีพหลักแล้ว  ราษฎรส่วนใหญ่มีเวลาว่างมาก  และในหมู่บ้านมีต้นเตยปาหนันขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก  จึงจัดรวมกลุ่มสตรีฝึกอบรมการจักสานใบเตย  โดยมีสมาชิกกลุ่มจำนวน  18  คน  ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะการใช้งาน : เป็นภาชนะใส่ของและของใช้ส่วนตัว

สถานที่จำหน่าย : ภายในจังหวัด 

ราคาที่จำหน่าย : ราคา  50 – 100  บาท  ตามรูปแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>