ขนมเปี๊ยะนาตาล่วง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ขนมเปี๊ยะนาตาล่วง

ผู้ผลิต : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาตาล่วง

สถานที่ : หมู่ที่  6  ต.นาตาล่วง  อ.เมือง  จ.ตรัง   โทรศัพท์ 0-7522-3494

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรนาตาล่วง  จัดตั้งโดยสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง  ปี 2544  มีสมาชิก  19  คน  ดำเนินการผลิตลักษณะกลุ่มย่อย  ใช้ทุนตนเองและเงินสวัสดิการกู้ยืมจากหน่วยงานของรัฐบางส่วน   

ลักษณะการใช้งาน : เป็นขนมใช้รับประทานและเหมาะสำหรับใช้เป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย : จำหน่ายตามร้านค้าในจังหวัด ลักษณะขายส่ง

ราคาที่จำหน่าย : ขายส่งกล่องละ  8  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>