กล้วยอบน้ำผึ้ง

ชื่อผลิตภัณฑ์ : กล้วยอบน้ำผึ้ง

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรี  กลุ่มเกษตรกร  หมู่ที่ 1, 3  ตำบลนาโต๊ะหมิง

สถานที่ : หมู่ที่ 1, 3  ต.นาโต๊ะหมิง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-8381

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีทั้ง  2  หมู่บ้าน  ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตรัง  สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองตรัง  ตั้งแต่ปี 2538  กลุ่มดำเนินการแปรรูปผลผลิตการเกษตร

ลักษณะการใช้งาน : ใช้รับประทาน  และเป็นของฝาก

สถานที่จำหน่าย : ร้านค้าในเขตเทศบาลนครตรัง  18  แห่ง  และต่างอำเภอ

ราคาที่จำหน่าย : ราคากล่องละ  10  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>