ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก

ผู้ผลิต : นางพิน   กาหยี

สถานที่ : 93  หมู่ที่  3  ต.คลองลุ  อ.กันตัง  จ.ตรัง   โทร. 0-7525-1919

ประวัติความเป็นมา : เนื่องจากชาวบ้านได้ทำใบจาก  (ม้วนใบยาสูบ)  จึงมีเศษของก้านจากมากมายในหมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงได้รวมกลุ่มดัดแปลงเศษของก้านจากมาทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาของตนเอง  ผลิตภัณฑ์งานฝีมือขึ้น  เช่น  เสวียนหม้อ  ตะกร้า  ภาชนะต่าง ๆ
จนเป็นที่ยอมรับของตลาด  และดำเนินการจนถึงปัจจุบันนี้

ลักษณะการใช้งาน : เป็นภาชนะใส่ของ,  รองก้นหม้อ, เป็นกระเช้าดอกไม้  ฯลฯ

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่ม,  ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจังหวัดตรัง

ราคาที่จำหน่าย : 20 – 100  บาท  ตามขนาดของผลิตภัณฑ์

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>