Articles Comments

http://www.iamtrang.com » สินค้าบริโภค » วุ้นมะพร้าว

วุ้นมะพร้าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : วุ้นมะพร้าว

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีตำบลโคกหล่อ หมู่ที่  2

สถานที่ : 109  หมู่ที่  2  ต.โคกหล่อ   อ.เมือง   จ.ตรัง   โทรศัพท์ 0-7521-4357

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีได้มีการรวมตัวกันเพื่อจัดหารายได้ให้กับกลุ่มฯ  และจัดหาอาชีพเสริมให้กับสมาชิก  ได้มีสมาชิกเสนอโครงการทำวุ้นมะพร้าว  เพราะวัสดุสามารถจัดหาได้ในพื้นที่และการดำเนินการไม่ก่อให้เกิดอันตรายสำหรับผู้บริโภค  เพราะไม่มีการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ลักษณะการใช้งาน : เป็นขนมหวาน  สามารถรับประทานได้ทุกเวลา

สถานที่จำหน่าย : ถนนรื่นรมย์  (ช่วงตอนเย็น), ที่ทำการกลุ่มฯ

ราคาที่จำหน่าย : ถุงละ  15  บาท

Comments

comments

Filed under: สินค้าบริโภค

Leave a Reply