ดอกไม้จัน

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ดอกไม้จัน

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาชุมชน

สถานที่ : 12/1  หมู่ที่  5  ต.ย่านตาขาว  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  โทร. 0-7528-1398

ประวัติความเป็นมา : การผลิตดอกไม้จันของราษฎรตำบลย่านตาขาว  เป็นการผลิตภายในครัวเรือน  ใช้วัสดุมาจากตลาดบางส่วน  ต่อมาประธานกรรมการพัฒนาสตรีตำบลย่านตาขาวได้มาติดต่อกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชน  ประสานวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  เข้าเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมี  นางสุรินทร์  บริสุทธิ์  เป็นประธานกลุ่ม  สมาชิกปัจจุบัน  25  คน

ลักษณะการใช้งาน : งานศพ

สถานที่จำหน่าย : ภายในอำเภอ, ภายในหมู่บ้าน  และตำบล

ราคาที่จำหน่าย : ถุงละ  50 ดอก  ราคา  100  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>