ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว

ผู้ผลิต : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านหนองขอน 
  
สถานที่ : หมู่ที่  9  ต.ในควน  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : ปี 2532  คณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นำท้องถิ่นบ้านหนองขอน  ไปทัศนศึกษาดูงานกลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว  อ.เมือง  จ.พัทลุง  เห็นว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เสริมในครัวเรือนได้และใช้วัสดุท้องถิ่นที่เหลือใช้  จึงกลับมารวมกลุ่มจำนวน  15  คน 
ของบประมาณและวิทยากรฝึกอบรมทั้งเครื่องมือ  ปัจจุบันมีผู้ผลิตเป็นอาชีพ  จำนวน  12  คน

ลักษณะการใช้งาน : ของใช้และของโชว์

สถานที่จำหน่าย : กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านหนองขอน  หมู่ที่  9  ต.ในควน  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  

ราคาที่จำหน่าย : ราคา  20 – 500  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>