ข้าวเกรียบผลไม้ – สมุนไพร

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวเกรียบผลไม้ – สมุนไพร

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรกลางนาสามัคคี

สถานที่ : 51/1  หมู่ที่  9   ต.หนองตรุด  อ.เมือง  จ.ตรัง

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกรกลางนาสามัคคี  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534  สมาชิกก่อตั้งจำนวน  32  คน  ดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เช่น  ทำเต้าเจี้ยว  ปี 2541  ได้เริ่มอบรมการทำข้าวเกรียบจากผลไม้  และสมุนไพร  เช่น ข้าวเกรียบมะละกอ  สับปรด  ดอกอัญชัน  ตำลึง  ถั่วดำ  เป็นต้น

ลักษณะการใช้งาน : นำมาทอดแล้วรับประทานเป็นอาหารว่าง   กับแกล้มต่าง ๆ

สถานที่จำหน่าย : ร้านค้าทั่วไป  ที่ทำการกลุ่ม  และต่างจังหวัด

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละ  50  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>