ข้าวซ้อมมือนาพละ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซ้อมมือนาพละ

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลนาพละ

สถานที่ : หมู่ที่  7  ต.นาพละ  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-1165

ประวัติความเป็นมา : จัดตั้งเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2544  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างอาชีพ  และรายได้แก่ประชาชน  ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาเป็นอาชีพหลัก  ภายใต้ความคิดริเริ่มของกลุ่มสตรีแม่บ้านหนักตอ  หมู่ที่  7  ต.นาพละ  โดยได้นำข้าวเล็บนกมาซ้อมด้วยมือ  แล้วบรรจุถุงจำหน่าย

ลักษณะการใช้งาน : ใช้หุงรับประทาน  หรือใช้ผสมข้าวสารอื่นหุง  เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

สถานที่จำหน่าย : ที่ทำการกลุ่มฯ  ศูนย์ส่งเสริมอาชีพจังหวัดตรังหรือในเทศกาลต่าง ๆ ของจังหวัด

ราคาที่จำหน่าย : ราคาปกติกิโลกรัมละ  13  บาท  บรรจุถุงหลายขนาด/หลายราคา

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>