แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หมูหยอง)

ชื่อผลิตภัณฑ์ : แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (หมูหยอง)

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านนาโตง

สถานที่ : 72 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โทร. 0-7528-2200

ประวัติความเป็นมา : กลุ่มสตรีบ้านนาโตงได้มีการรวมกลุ่มขึ้นมาหลักจากนั้นได้ไปฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ที่ศูนย์ฝึกอบรมวังรี รีสอร์ต มีการฝึกอบรมแปรรูปหลายอย่าง เช่น หมูหยอง กุนเชียง ลูกชิ้น หลังจากนั้นประธานกลุ่มนางยุวดี เส้งขาว ได้รวมสมาชิกกันทำ ซึ่งสามารถนำออกขายในอำเภอย่านตาขาว และอำเภอเมืองตรัง ซึ่งสมาชิกจะรวมตัวกันทำทุกวันจันทร์ ปัจจุบันมีสมาชิก 10 ราย

ลักษณะการใช้งาน : อาหาร

สถานที่จำหน่าย : ภายในหมู่บ้าน, อำเภอย่านตาขาว, อำเภอเมืองตรัง

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละ 300 บาท

 

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>