ข้าวซ้อมมือ

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ข้าวซ้อมมือ

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านไทรงาม 
  
สถานที่ : 45  หมู่ที่  1  ต.นาชุมเห็ด  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-0633

ประวัติความเป็นมา : หมู่ที่  1  บ้านไทรงาม  ต.นาชุมเห็ด  ประชากรทำนาเพื่อบริโภคในครัวเรือน  จำนวนประมาณร้อยละ 40  ของครัวเรือนทั้งหมด  สมาชิกสตรีจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มทำข้าวซ้อมมือขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539  เริ่มแรกสมาชิกก่อตั้ง  จำนวน  17  คน  ปัจจุบันสมาชิกทั้งหมด  23  คน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมเห็ด  จำนวน  80,000  บาท

ลักษณะการใช้งาน : อาหาร

สถานที่จำหน่าย : จำนวนในหมู่บ้าน/อำเภอ/จังหวัด    

ราคาที่จำหน่าย : กิโลกรัมละ  20  บาท

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>