ไข่เค็มรัษฎา

ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่เค็มรัษฎา

ผู้ผลิต : กลุ่มสตรีบ้านหนองศรีจันทร์

สถานที่ : 74  หมู่ที่  5  ต.หนองบัว  อ.รัษฎา  จ.ตรัง  โทร. 0-7520-9600 

ประวัติความเป็นมา : ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพหลักในการทำสวนยาง  จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2542  พบว่า  ครัวเรือนมีรายได้น้อยกว่าเกณฑ์ จปฐ. คือ  15,000 บาท/คน/ปี  ต่อมาทางราชการจึงพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการเศรษฐกิจชุมชน  ปี 2542  จำนวน  280,000  บาท  เพื่อให้ครัวเรือนที่ยากจนได้ยืมไปประกอบอาชีพ  เพื่อเพิ่มรายได้  ในจำนวนนี้ ได้เสนอโครงการเลี้ยงเป็ดไข่  จำนวน  7  ราย  ขายไข่สด  ต่อมาจึงพัฒนามาทำไข่เค็มจำหน่าย

ลักษณะการใช้งาน : นำไข่ไปต้นหรือทอดไข่ดาวเป็นกับข้าว

สถานที่จำหน่าย : ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านหนองศรีจันทร์  หมู่ที่  5  ต.หนองบัว  อ.รัษฎา  จ.ตรัง

ราคาที่จำหน่าย : กล่องละ  35  บาท  (ไข่เค็ม  10  ฟอง)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>