มรดกธรรมชาติ – พื้นที่ป่า

พื้นที่ป่าในจังหวัดตรังสามารถแบ่งออกได้เป็น ป่าต้นน้ำ และ ป่าชายเลน ป่าต้นน้ำ ในพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัดตรัง ตามหลักฐานเดิมกล่าวว่ามีพื้นที่ป่าไม้ถึง 1,890,021 ไร่ แต่พอถึงปี พ.ศ. 2538 สภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์จริงๆ ยังคงเหลือเพียง 596,719 ไร่ หรือ 19.42 % ของเนื้อที่ทั้งจังหวัดเท่านั้น