Category: ด้านประวัติศาสตร์

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์-ตรัง-พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิบี๊ ณ ระนอง)

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์-พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิบี๊ ณ ระนอง)

เจ้าเมืองนักพัฒนาผู้สร้างพื้นฐานความเจริญของเมืองตรัง นักปกครองและนักบริหารดีเด่นของกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับการขนานนามว่า ขุนถนน ได้แผ้วถางบุกเบิกที่ทุรกันดารให้เป็นทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน ตำบล เมือง ทั่วภูมิภาคของมณฑลภูเก็ต ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ สร้างความเจริญก้าวแก่ภูมิภาคนี้

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์-พระยาตรัง : กวีในประวัติศาสตร์

บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์-พระยาตรัง : กวีในประวัติศาสตร์

…ทั้งเมืองตรังและเมืองภูรา แต่เดิมมามีผู้รักษาเมือเมืองละคน ครั้นต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้พระภักดีบริรักษ์(นายจันมีชื่อมหาดเล็ก) ผู้ช่วยราชการเมืองนครศรีธรรมราช ออกไปเป็นผู้รักษาเมืองตรัง พระภักดีบริรักษ์ได้กราบทูลขอยกเอาเมืองตรังกับเมืองภูราเข้าเป็นเมืองเดียวกัน เรียกว่า เมืองตรังภูรา…